Friday, August 7, 2009

Godzilla Vs Megalon!

godzillavsmegalon

godzmegalonyugo.jpg
Yugoslavian Lobby Cards

godzillavsmegalon_post.JPG

godzillavsmegalonja2.JPG

godzillavsmegalonjap.JPG
Japan poster

godzillavsmegalonspa.jpg
Spanish Poster

No comments:

Post a Comment