Wednesday, August 5, 2009

Godzilla's Revenge!

godzilarevburningdam.jpg

returnofgodzilla_ital1969.jpg
Italian poster

No comments:

Post a Comment