Wednesday, November 4, 2009

Godzilla Vs. Mechagodzilla!

Italian Photobustas:
godzillavsmechag_itlc1.jpg
godzillavsmechag_itlc2.jpg
godzillavsmechag_itlc3.jpg
godzillavsmechag_itlc4.jpg
godzillavsmechag_itlc5.jpg
godzillavsmechag_itlc6.jpg
godzillavsmechag_itlc7.jpg
godzillavsmechag_itlc8.jpg

godzillavsmechag_mexlc.JPG
Mexican lobby card

godzillavsmechag_turkishp.jpg
Turkish poster


No comments:

Post a Comment