Wednesday, November 11, 2009

Son of Godzilla!

German lobby cards:
sonofgodzilla_gerlc1.JPG
sonofgodzilla_gerlc10.JPG
sonofgodzilla_gerlc2.JPG
sonofgodzilla_gerlc3.JPG
sonofgodzilla_gerlc4.JPG
sonofgodzilla_gerlc5.JPG
sonofgodzilla_gerlc6.JPG
sonofgodzilla_gerlc7.JPG
sonofgodzilla_gerlc8.JPG
sonofgodzilla_gerlc9.JPG

sonofgodzilla_german.JPG
German poster

sonofgodzilla_italian.JPG
Italian poster

sonofgodzilla_mexlc.JPG
Mexican lobby card

sonofgodzilla_spposter.jpg
Spanish poster

sonofgodzilla_still.jpg

sonofgodzilla_still2.JPG

No comments:

Post a Comment